Peraturan Jual Beli Dalam Islam

Pengertian, Hukum, Syarat

Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan, secara terminologi, jual beli memiliki arti penukaran kemudahan dan nilai.

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli iaitu menerimanya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

Dasar Hukum

Jual beli disyariatkan di dalam Alquran, sunnah, ijma, dan dalil akal. Allah SWT berfirman: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Klasifikasi Jual Beli

Jual beli dibedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun pengklasifikasian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagangnya terbagi menjadi tiga jenis, iaitu:

 • Jual beli umum, iaitu menukar wang dengan barang
 • Jual beli as-Sharf (Money Changer), iaitu penukaran wang dengan wang
 • Jual beli muqayadhah (barter), iaitu menukar barang dengan barang.

2. Berdasarkan Piawaian Harga

(a) Jual Beli Tawar Menawar – iaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
(b) Jual Beli Amanah – jual beli di mana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya.

Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis

 1. Jual beli murabahah, yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui
 2. Jual beli wadhi’ah, yakni jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui
 3. Jual beli tauliyah, yakni jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.

Cara Pembayaran

ditinjau dari cara pembayaran, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

 1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (jual beli kontan)
 2. Jual beli dengan pembayaran tertunda (jual beli nasi’ah)
 3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
 4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Syarat Sah Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu.

Syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, iaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

 1. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi untuk melakukan urusan ini, yakni dengan syarat yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa
 2. Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, iaitu sebagai berikut:
 • Objek jual beli harus suci, bermanfaat, boleh diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak
 • Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor ‘ketidaktahuan’ atau ‘menjual kucing dalam karung’ karena hal tersebut dilarang
 • Tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

Larangan jual beli

1. Berkaitan dengan objek
2. Tidak terpenuhniya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantan (malaqih) atau yang masih dalam tulang dada induknya (madhamin).
3. Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang najis, haram dan sebagainya.
4. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti jual beli fudhuly.

komitmen terhadap akad jual beli

1. Jual beli yang mengandung riba
2. Jual beli yang mengandung kecurangan

Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata ketika terjadinya konflik sesama Muslim, monopoli dan sejenisnya. Juga larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti berjualan pada saat dikumandangkan adzan shalat Jum’at.

Jual Beli yang Bermasalah

1. Jual beli yang diharamkan

(a) Menjual tanggungan dengan tanggungan
Telah diriwayatkan larangan menjual tanggungan dengan tanggungan sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi dari Ibnu ’Umar Ra. Iaitu menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. Misalnya, menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali.

(b) Jual beli disertai syarat
Jual beli disertai syarat tidak diijinkan dalam hukum Islam. Malikiyah menganggap syarat ini sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli seperti agar pembeli tidak menjualnya kembali atau menggunakannya.

Hambaliyah memahami syarat sebagai yang bertentangan dengan akad, seperti adanya bentuk usaha lain, seperti jual beli lain atau peminjaman, dan persyaratan yang membuat jual beli menjadi bergantung, seperti ”Saya jual ini kepadamu, kalau si Fulan ridha.”

Sedangkan Hanafiyah memahaminya sebagai syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut tapi bermanfaat bagi salah satu pihak.

(c) Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Tidak dibolehkan melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya sebagai berikut:

 • Jual beli dengan dua harga; harga kontan dan harga kredit yang lebih mahal. Majoriti ulama sepakat memperbolehkannya dengan ketentuan, sebelum berpisah, pembeli telah menetapkan pilihannya apakah kontan atau kredit
 • Jual beli ’Inah, iaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu si penjual membelinya kembali dengan pembayaran kontan yang lebih murah
 • Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawar barang yang masih ditawar orang lain. Majoriti ulama fiqh mengharamkan jual beli ini. Hal ini didasarkan pada larangan dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim, ”Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain
 • Menjual anjing. Dalam hadits Ibnu Mas’ud, Rasulullah telah melarang mengambil untung dari menjual anjing, melacur dan menjadi dukun (HR. Bukhari).
2. Jual beli yang diperdebatkan
 • Jual beli ’Inah. Yakni jual beli manipulatif agar pinjaman wang dibayar dengan lebih banyak (riba)
 • Jual beli Wafa. Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual mengembalikan wang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang
 • Jual beli dengan wang muka. Yakni dengan membayarkan sejumlah wang muka (urbun) atau deposit kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, wang itu dimasukkan ke dalam harganya
 • Jual beli Istijrar. Yakni mengambil keperluan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Majoriti ulama membolehkannya, bahkan menjadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *